19. deň

Advent musí byť – ako príprava na veľkú slávnosť Vtelenia – spojená s očisťovaním. Kiež by sa obnovila prax skutočného pokánia: ak má byť naša radosť z Pánovej blízkosti autentická, musíme si očistiť srdcia. Naša súčasná radosť pramení z poctivého plnenia každodenných povinností, a tiež zo sviatostného očistenia a rozhrešenia hriechov, čo ťažia našu dušu.

(Homília, 16 decembra 1979)