Výročnie Fatimských zjavení

Pápež František a jeho zasvätenie sa Panne Márii

 

O Najsvätejšia Panna Mária,

Ja, hoci nehodný patriť k tvojim synom a dcéram,
zato plný túžby mať podiel na tvojom milosrdenstve,
padám k tvojim nohám a zasväcujem tisvoju myseľ,
aby vždy myslela na lásku, ktorú si zasluhuješ,
zasväcujem ti svoj jazyk, aby ťa vždy chválil a šíril úctu k tebe,
zasväcujem ti svoje srdce, aby ťa po Bohu milovalo nadovšetko.

Prijmi ma, Kráľovná s nikým neporovnateľná,
ktorú nám ukrižovaný Kristus dal za Matku,
do blaženého počtu tvojich synov a dcér,
vezmi ma pod svoju ochranu,
pomáhaj mi vo všetkých mojich potrebách,
duchovných i časných,
zvlášť v hodine mojej smrti.

Žehnaj ma, o Nebeská Spolupracovníčka,
a svojím mocným príhovorom
ma povzbudzuj v mojich slabostiach,
aby som ťa, verne ti slúžiac v tomto živote,
mohol chváliť, milovať a vzdávať ti vďaku
v Nebi po celú večnosť.
Nech sa tak stane!

AMEN.

(23. 7. 2013 v Mariánskej bazilike v Aparecide)